CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN LÃNH ĐẠO

1. Ông: Nguyễn Quang Anh – Chủ Tịch HĐQT.
2. Ông: Đinh Quang Vũ – Phó Chủ Tịch HĐQT.
3. Ông: Trần Trung Hiếu – Thành viên HĐQT
4. Ông: Đinh Quang Huy – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC