PROFILE

BAN LÃNH ĐẠO

Từ năm 2019 – Nay

1. Ông: Nguyễn Quang Anh – Chủ Tịch HĐQT.
2. Ông: Trần Trung Hiếu – Phó Chủ Tịch HĐQT.
3. Ông: Đinh Quang Vũ – Thành viên HĐQT – Giám Đốc Công ty.
4. Ông: Đinh Quang Huy – Thành viên HĐQT.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC